De statuten

De statuten zijn de formele grondslag van de Vereniging. Ze gelden tijdens elke officiële samenkomst en worden beheerd door het bestuur. Alleen door democratische stemmingen met leden worden ze aangepast.

STATUTEN van de Jeugdvereniging op grondslag van de Protestantse Kerk in Nederland, te Putten, zoals laatst gewijzigd op 5 november 2021 (i.w.t. 12-11-2021).  

 

Ontstaan door het samengaan van de Jongelingsvereniging ‘Hebt dan de waarheid en de vrede lief’ met de Meisjesvereniging ‘Persis’ in oktober 1976, onder de zinspreuk: ‘Hebt dan de waarheid en de vrede lief’ (Zach. 8:19b). 

ARTIKEL 1: Naamgeving 

De jeugdvereniging draagt de naam: ‘Hebt dan de waarheid en de vrede lief’ en is gevestigd in Putten. De Vereniging valt onder de Hervormde Gemeente die staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zal in het vervolg aangeduid worden met de Vereniging. 

 

ARTIKEL 2: Grondslag 

De Vereniging grondt zich op de Bijbel en erkent dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland begrepen is, de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid is.  

a. De belijdenisgeschriften, in artikel 2 genoemd, worden hierbij genomen, zoals zij op de Nationale Synode te Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, zijn vastgesteld. 

 

ARTIKEL 3: Doel 

Het doel van de Vereniging is onder de zegen van de Heere:  

a. bij het onderzoek van Gods Woord te werken, tot vermeerdering van kennis van zijn leden omtrent Gods Woord, alsmede op kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk gebied, opdat de leden hierdoor worden toegerust voor de levenstaak, welke zij weldra naar eis van Gods Woord, zullen hebben te volbrengen in de kerk, staat en maatschappij; 

b. te werken aan een onderlinge geestelijke en vriendschappelijke band, tot bevordering van de gemeenschap van jonge leden van de kerk. 

 

ARTIKEL 4: Middelen 

De middelen waardoor de Vereniging haar doel tracht te bereiken zijn:  

a. het houden van Bijbelstudies en het daarbij behandelen van onderwerpen uit de geloofsleer; 

b. het danken en bidden tot God; 

c. het spelen van gezelschapsspellen; 

d. het inzetten van verschillende middelen als door de omstandigheden aangewezen worden, zolang deze niet in strijd zijn met haar doel. 

 

ARTIKEL 5: Leden 

De Vereniging bestaat uit actieve leden, bestuursleden en donateurs. Actieve leden zijn personen die zich aangesloten hebben bij de Vereniging, contributie afdragen en actief zijn binnen de Vereniging.  

a. Het aansluiten bij de Vereniging kan door het opgeven bij één van de bestuursleden.  

b. Alle leden hebben het recht om niet-leden te introduceren. 

c. Leden zijn minimaal zestien jaar jong in het lopende verenigingsjaar. 

d. Elk lid, vanuit elk geloof en/of iedere levensovertuiging, is welkom in de Vereniging, mits hij of zij de grondslag en het doel van de Vereniging respecteert.  

e. Ieder lid verklaart zich naar dit reglement nauwgezet te zullen gedragen door toestemming te geven. Ieder lid dient hier ook op te worden gewezen bij het toetreden tot de Vereniging. 

f. Wanneer ernstige aanmerkingen zijn te maken op het gedrag van het nieuwe lid, of wanneer zijn gedrag in strijd met de uitstraling conform artikel 7, kan binnen de genoemde termijn bezwaar gemaakt worden (artikel 6d).  

ARTIKEL 6.1: Beëindigen lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt in ieder geval ten einde gebracht wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:  

a. Een lid geeft zelf kennis van de beëindiging van diens lidmaatschap aan het bestuur. 

b. Een lid verzuimt meer dan zes achtereenvolgende vergaderingen zonder gerechtvaardigde reden. Het bestuur beslist over de vraag of een opgegeven reden als gerechtvaardigd beschouwd kan worden. 

 

ARTIKEL 6.2: Bezwaar 

Een lid kan krachtens artikel 5d bezwaar maken tegen een nieuw lid. Het bestuur zal hierover beslissen middels een overleg en een stemming. 

a. De termijn voor het bezwaar indienen van nieuwe leden bedraagt veertien dagen vanaf het begin van het lidmaatschap.  

b. Indien een bezwaar wordt gemaakt buiten deze termijn zal het bezwaar worden behandeld als een bezwaar tegen een actief lid.  

 

ARTIKEL 6.3: Rechten en plichten 

Bij het verlaten van de vereniging vervallen alle rechten en plichten die men als lid van de vereniging had. 

 

ARTIKEL 7: Uitstraling 

De leden zijn verplicht zich binnen de vergaderingen waardig te gedragen. Leden die zich in strijd met het reglement gedragen, kunnen na tweemaal terechtwijzen door het bestuur worden voorgedragen om hun lidmaatschap op te zeggen.  

a. Een terechtwijzing kan mondeling of schriftelijk worden uitgevoerd. Hierbij wordt aan het lid vermeld dat het een officiële terechtwijzing betreft. 

b. Een voordracht om het lidmaatschap op te zeggen geldt als laatste waarschuwing.  

c. Het bestuur is te allen tijde gemachtigd het lidmaatschap op te zeggen. Dit gaat altijd in overleg met het betreffende lid en wordt behandeld als een privacygevoelig onderwerp.  

d. Wanneer het lid wiens lidmaatschap is opgezegd het oneens is met de door het bestuur genomen beslissing is deze gerechtigd bezwaar in te dienen bij de jeugdraad.  

 

ARTIKEL 8: Contributie 

Ieder lid betaalt een door het bestuur vastgesteld bedrag aan contributie, die in de maand oktober geïnd wordt door de penningmeester.  

a. Wie binnen de vastgestelde termijn het bedrag niet heeft betaald, kan door de penningmeester een boete krijgen van twintig procent van de contributie.  

b. Het bestuur kan in geval van bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de contributie verlenen. 

 

ARTIKEL 9: Donateurs 

Donateurs steunen de Vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse donateursavond. De verantwoording voor de uitvoering van de donateursactie ligt bij de penningmeester.  

ARTIKEL 10: Bestuursleden 

Het bestuur van de Vereniging bestaat altijd minimaal uit twee leidinggevenden waarvan één voorzitter, een secretaris / secretaresse, en een penningmeester. Er gelden een aantal zaken voor bestuursleden:  

a. Alle bestuursleden dienen aangesloten te zijn bij de PKN.  

b. Bestuursleden dienen gemotiveerd te zijn om met de middelen het doel van de Vereniging in stand te houden.  

c. Bestuursleden zijn maximaal twee avonden per seizoen zonder geldige reden afwezig.  

d. Het bestuur heeft een machtspositie binnen de Vereniging en dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Dit houd in dat bij twijfel over het gebruik van deze positie, leden na beraad met het bestuur zelf, gerechtigd zijn de kwestie kenbaar te maken bij de jeugdraad, waarna de jeugdraad gerechtigd is een definitief oordeel te vellen. 

e. Bestuursleden hebben een vertrouwensrol en mogen geen informatie verspreiden onder de leden der Vereniging of onder anderen, die vertrouwelijk ter hunne kennis is gesteld conform de geheimhoudingsverklaring.  

f. Noch mogen bestuursleden informatie, verkregen door hun taak als bestuurslid inzetten voor eigen gewin. 

 

ARTIKEL 11.1Stemmingen 

Stemmingen zijn enkel geldig als tenminste tweederde van de actieve leden aanwezig is. Stemmingen worden geleid door de secretaris. 

a. Stemmingen kunnen geschieden op twee momenten: tijdens een Algemene Leden Vergadering of als ‘bijzondere stemming’, conform artikel 11.1f. Tijdens de stemming dient het voorstel door de secretaris voorgelezen te worden. De indiener is toegestaan hierna een beknopte toelichting te geven over het voorstel. Vervolgens mogen verduidelijkende en inhoudelijke vragen worden gesteld aan de indiener over het voorstel. 

b. Enkel stemgerechtigde leden zijn toegestaan een stem uit te brengen. Stemgerechtigde leden zijn leden die minstens twee maanden lang actief lid zijn van de Vereniging.  

c. Een geldige stemming wordt aangenomen wanneer ten minste de helft van de stemmen voor de stemming zijn tenzij anders vermeld in de statuten of reglementen van de Vereniging.  

d. Er zijn vier opties betreffende het uitbrengen van een stem: 

    i. Voor: het stemgerechtigde lid stemt in met het voorstel.  

    ii. Tegen: het stemgerechtigde lid stemt niet in met het voorstel.  

    iii. Blanco: het stemgerechtigde lid voegt zijn of haar stem toe aan de meerderheid van de stemmen: voor danwel tegen. 

    iv. Onthouden: het stemgerechtigde lid onthoudt zich van de stemming. 

e. Bij een stemming voor een bestuursvacature zijn de leden vrij hun stem op een actief lid naar keuze uit te brengen. De werkwijze voor de stemming wordt beschreven in artikel 12.  

f. Bijzondere stemming: Een stemming kan tijdens een ledenvergadering geschieden, wanneer: 

    i. Dit minstens 8 dagen van tevoren bekend is gemaakt op een ledenvergadering, én: 

    ii. De indiener van de stemming hiermee instemt, én één van de twee volgende punten van toepassing is: 

    iii. Minstens de helft van de actieve leden hiermee instemt, óf 

    iv. Minstens tweederde van de bestuursleden hiermee instemt. 

 

ARTIKEL 11.2: Moties 

a. Ieder actief lid heeft het recht om bij het bestuur een stemming voor een onderwerp aan te dragen. De reden en het doel moeten duidelijk zijn aangegeven, en mogen niet in strijd zijn met de grondslag en het doel van de Vereniging conform artikel 2 en 3 van de statuten. Indien de motie hier niet aan voldoet, dient de motie en iedere stemming hierover door het bestuur ongeldig te worden verklaard. 

b. Moties dienen schriftelijk en ondertekend afgeleverd te worden bij de secretaris, tenminste 8 dagen voor stemming.  

c. Minstens vijf stemgerechtigde leden dienen aan te geven over te gaan op stemming van de motie. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de motie ongeldig verklaard.  

d. Wanneer een geldige motie is ingediend, kan hierover gestemd worden conform artikel 11.1.  

e. Aangenomen moties worden opgenomen in het Reglement van het handboek van de Vereniging. Het bestuur, en in het bijzonder de secretaris, dient erop toe te zien dat aangenomen moties worden bekrachtigd.  

 

ARTIKEL 11.3: Amendementen 

a. Vanaf het tijdstip dat een motie is voorgelezen staat het ieder stemgerechtigd lid vrij amendementen, voorzien van een beknopte toelichting, in te dienen.  

b. Een amendement is ontoelaatbaar wanneer de strekking in strijd is met de reden of het doel van de motie.  

c. Indien het amendement toelaatbaar is verklaard, dient een stemming te geschieden over het amendement alvorens er wordt gestemd over de motie, conform artikel 11.1.  

 

ARTIKEL 12Bestuursverkiezingen 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering worden bestuursverkiezingen gehouden. Bestuursleden worden voor minimaal twee jaar gekozen. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar, tenzij ze zich niet herkiesbaar stellen.  

a. Het bestuur beslist gezamenlijk of er nieuwe verkiezingen nodig zijn en kan beslissen een bestuursverkiezing te houden tijdens een ledenvergadering. Het gaat hierbij om de inschatting van het bestuur in belasting met taken tot het volgende officiële verkiezingsmoment.  

b. Er dient geneigd te worden naar een goede afspiegeling van de verenigingsleden zelf wat betreft de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur.  

c. Voordat de stemming begint, dienen de volgende artikelen te worden voorgelezen aan de stemgerechtigde leden: Artikel 11.1, artikel 12 in het geheel. 

d. De stemming zal vervolgens verlopen conform artikel 11.1: stemmingen.  

 

ARTIKEL 13: Kiezen leidinggevenden 

Leidinggevenden worden niet gekozen door stemming der leden, maar in een samenwerkingsverband tussen het bestuur en de Jeugdraad. Leidinggevenden voldoen aan dezelfde eisen als bestuursleden conform artikel 10 en 12. 

a. Het bestuur stelt zelf een lijst samen van potentiële leidinggevenden. Deze lijst wordt ter goedkeuring aan de jeugdraad voorgelegd. Binnen deze samenwerking worden leidinggevenden gekozen.  

b. Binnen het bestuur fungeren leidinggevenden als normale bestuursleden.  

 

ARTIKEL 14: Bestuurstaken 

Bestuurstaken worden door het bestuur onderling verdeeld. Mocht er onenigheid bestaan over de verdeling van de taken, dan geven de leidinggevenden uitsluitsel. Zij hebben hierin een vetorecht.  

De vier bestuurstaken staan uitgelegd in artikel 15, 16, 17, 18 en 19.  

 

ARTIKEL 15: Voorzitter 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Hij zorgt voor de handhaving van de orde, regelt de werkzaamheden en stelt het rooster van werkzaamheden vast, in overleg met de overige bestuursleden.  

a. De voorzitter is, tenzij afwezig, een leidinggevende.  

b. Tijdens vergaderingen van iedere vastgestelde commissie, benoemt de commissie samen een voorzitter. Hij heeft in desbetreffende commissie dezelfde taken als de voorzitter van bestuursvergaderingen. 

 

ARTIKEL 16: Secretaris 

a. De secretaris is belast met het voeren van de interne én externe correspondentie. 

b. De secretaris draagt zorg voor de ledenlijst en de notulen en houdt het opgestelde rooster van werkzaamheden bij.  

c. De secretaris onderhoudt namens het bestuur het contact met leden. 

d. De secretaris is verantwoordelijk voor het onderhouden van het handboek.  

 

ARTIKEL 17: Communicatie 

Interne correspondentie via kanalen als Whatsapp is toegestaan voor alle leden. Officiële boodschappen zijn altijd in overleg met het bestuur, aangezien het bestuur er ook verantwoordelijkheid over draagt.  

a. Social Media worden beschouwd als officiële kanalen van de Vereniging voor communicatie. 

b. Naast gebruik van Social Media is het belangrijk de oorspronkelijke communicatielijn, de mail, vast te houden en te blijven gebruiken. Er mag namelijk niet van worden uitgegaan dat elk lid over enige vorm van Social Media beschikt.  

c. Externe communicatie voor de werving van leden, het ophalen van donateursgelden of het houden van een actie, behoeft altijd enige vorm van mondelinge communicatie.  

d. Een bestuurslid kan worden aangesteld als PR-medewerker. De PR-medewerker werkt samen met de secretaris en is belast met de communicatie via Social Media platforms zoals Instagram en Facebook.  

 

ARTIKEL 18: Penningmeester 

De penningmeester beheert de kas, ontvangt de contributie en giften en houdt nauwkeurig aantekeningen van alle ontvangsten en uitgaven.  

a. De penningmeester doet geen uitgaven boven honderd euro zonder goedkeuring van het bestuur. 

b. De jaarlijkse rekening wordt aan het begin van elk seizoen ingezien door het bestuur. 

c. De penningmeester is verantwoordelijk om, indien gewenst, iedere vergadering een overzicht te verschaffen van de inkomsten en uitgaven van dat jaar tot op punt van vergadering.  

 

ARTIKEL 19: Leidinggevenden 

De leidinggevenden zijn eindverantwoordelijk voor de ledenvergaderingen van de Vereniging. Zij zijn belast met het handhaven van de orde, met beperking tot situaties die dreigen te escaleren. 

a. Leidinggevenden hebben, naast het contact met de Jeugdraad, tijdens normale gang van zaken geen extra taken. In het contact met de Jeugdraad worden zijn bijgestaan door het verdere bestuur.  

 

ARTIKEL 20: Incompetentie 

a. Wanneer een meerderheid van de leden onenigheid met een beslissing van het bestuur ondervindt, heeft zij het recht een commissie van drie leden uit de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Putten te benoemen en deze verzoeken uitspraak te doen. Aan deze uitspraak is het bestuur gebonden. 

b. Het kan voorkomen dat, om wat voor reden dan ook, een bestuurslid niet langer geschikt is voor diens taken binnen het bestuur. Leidinggevenden zijn ook bestuursleden. Bij misdraging van een bestuurslid kan een waarschuwing worden gemaakt door het bestuur. Bij het negeren van de waarschuwing is het bestuur gerechtigd twee dingen te doen: 

    i. Het geval voorleggen aan de kerkenraad, die daarop een bindend besluit neemt. 

    ii. Als bestuur een oplossing aandragen waar de meerderheid van het bestuur achter staat. 

 

ARTIKEL 21: Jeugdraad 

De Jeugdraad is het contactorgaan waarmee de Vereniging verbonden is aan de Protestantse Gemeente te Putten. Contact wordt onderhouden door de leidinggevenden en de secretaris. De Jeugdraad draagt geen directe verantwoordelijkheid voor de ledenvergaderingen en andere activiteiten van de Vereniging, maar indirect wel door de leidinggevenden, die binnen de Vereniging optreden als het kerkelijk orgaan.  

 

ARTIKEL 22Bestuursvergaderingen 

a. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dat nodig acht, of op gemotiveerd verzoek van minstens een derde van de leden. 

b. Om de Vereniging draaiende te houden is het nodig dat het bestuur tijdens het seizoen minstens een keer per anderhalve maand vergadert, conform de jaarplanning vergaderingen. 

ARTIKEL 23: Ledenvergaderingen 

a. De ledenvergaderingen worden zo mogelijk gedurende de maanden oktober tot april eenmaal per week gehouden. Het eerste gedeelte van de vergadering wordt gewijd aan Bijbelbespreking. Daarna kan een keuze worden gemaakt uit de punten van artikel 4. Geen vergadering is wettig, als deze niet door het bestuur of onder haar goedkeuring is belegd. 

b. Iedere ledenvergadering dient door de voorzitter, een leidinggevende of een actief lid met gebed en dankzegging worden geopend. 

c. Het gebruik van alcohol of andere drugs tijdens de vergadering is verboden.  

 

ARTIKEL 24: Algemene Ledenvergaderingen 

a. Tijdens een Algemene Ledenvergadering zijn, door stemming conform artikel 11, leden bevoegd tot de volgende zaken:  

    i. Wijziging van de statuten, exclusief artikel 2, 3, 4, 7, 10, 14, 27 en 28. 

    ii. Aannemen of afwijzen van moties.  

    iii. Het bestuur oproepen tot verantwoording of verduidelijking over besturende handelingen.  

b. Een Algemene Ledenvergadering dient minstens één keer per jaar te worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten om meerdere vergaderingen te houden.  

c. De leden kunnen een extra Algemene Ledenvergadering aanvragen, mits dit minimaal 14 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk ondertekend door minimaal een derde van de stemgerechtigde leden wordt verzonden naar het bestuur.  

d. Algemene Ledenvergaderingen dienen uitsluitend gehouden te worden tijdens Ledenvergaderingen.  

 

ARTIKEL 25Bestuursvoorstellen 

Elk lid heeft het recht een voorstel te doen, waarna het bestuur deze als agendapunt meeneemt in een bestuursvergadering. Een voorstel is geldig als er een schriftelijk document van in het bezit van het bestuur is. 

a. Een voorstel neemt de voorzitter maximaal binnen anderhalve maand na indiening in behandeling en stemming. 

 

ARTIKEL 26: Commissies 

a. Door het bestuur kan, zo dikwijls als dit nodig blijkt, een commissie benoemd worden. Standaard worden voor speciale avonden en activiteiten verschillende commissies benoemd. 

b. Voor het benoemen van commissies kan het bestuur beslissen om een vacature uit te laten gaan waar vrijwilligers op kunnen reageren. 

c. Commissies bestaan altijd uitsluitend uit leden. 

 

ARTIKEL 27: Wijzigingen 

Wijzigingen in dit reglement kunnen gemaakt worden, uitgezonderd de artikelen 2, 3, 4, 7, 10, 14, 27 en 28. Voorstellen voor een statuutswijziging dienen door het bestuur danwel de indiener van het voorstel worden aangekondigd, minstens 8 dagen voor behandeling en met meerderheid van 3/4e van de stemmen, worden aangenomen op een stemming waar minstens 2/3e deel van de actieve leden aanwezig is. De stemming dient verder te verlopen conform artikel 11. 

a. Bij alle gevallen van verschil van opvatting of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

ARTIKEL 28: Eigendommen 

De aan de Vereniging toebehorende eigendommen mogen niet aan het bezit van de Vereniging onttrokken worden, dan nadat zij door een besluit door de Vereniging genomen met een meerderheid van ¾ van de stemmen, tijdens een stemming waarin minstens 2/3 deel van de leden aanwezig is, verklaard zijn voor gebruik van de Vereniging niet meer doelmatig te zijn.   

a. Bij ontbinding van de Vereniging vervallen eventuele bezittingen aan de Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Kerk te Putten. 

 

ARTIKEL 29 

Dit reglement treedt per 12 november 2021 in werking. Aldus gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 5 november 2021.  

Wil je graag iets vragen?

Vragen zijn altijd welkom!